โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ นางสาวพัชรี  ภูจันมา    ชื่อเล่น  น้อง
วัน/เดือน/ปิเกิด   17  มีนาคม  พ.ศ. 2536  อายุ  19  ปี
Tel.  084-5497595
ที่อยู่  127  หมู่ 4  บ้านโพน  ต.น้ำโสม  อ.น้ำโสม  จ.อุธานี  41210

E – mail ;  nong1pu52@hotmail.com
Facebook ; Patcharee  Pujanma

คติประจำใจ
ถอยหลัง คือ อดีต ก้าวต่อไปอีก คือ อนาคต

ความสสนใจพิเศษ
– เหตุการณ์ต่างๆรอบโลก            – ดาราศาสตร์
– ทุกอย่างที่อยู่รอบตัว                 – ประวัติศาสตร์
– อ่านหนังสือ                                – ดูภาพยนตร์
– เรื่องลึกลับต่างๆ

Advertisements