asean flags2

“One  Vision,One  Identity, One Community”
       หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม 

 

800px-flag_of_asean_svg

การแต่งกายของประเทศในกลุ่มอาเซียน(ชุดประจำชาติ)

                                                                                      1.ประเทศไทย


2. ประเทศลาว

3.ประเทศบรูไน

4.ประเทศเวียดนาม

5.ประเทศพม่า

6.ประเทศกัมพูชา

7.ประเทศฟิลิปปินส์

8.ประเทศสิงคโปร์

9.ประเทศมาเลเซีย

10.ประเทศอินโดนีเซีย

Advertisements